Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป/สภาพเศรษฐกิจ/สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี/รายงานตามแผนป้องกันการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/ประกาศต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
เอกสารเกี่ยวกับการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
E-Service
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.โนนทองอินทร์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 มี.ค. 2565 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ2564
22 ก.พ. 2565 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศ อบต.โนนทองอินทร์ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน
22 ก.พ. 2565 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศ อบต.โนนทองอินทร์ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
19 ม.ค. 2565 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
04 ม.ค. 2565 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.โนนทองอินทร์ ประจำปีพ.ศ.2565
04 ม.ค. 2565 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.โนนทองอินทร์ สมัยสามัญสมัยแรก 2565
30 ธ.ค. 2564 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
28 ธ.ค. 2564 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
15 ธ.ค. 2564 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15 ธ.ค. 2564 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี