Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป/สภาพเศรษฐกิจ/สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี/รายงานตามแผนป้องกันการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/ประกาศต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
เอกสารเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
E-Service
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.โนนทองอินทร์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 มี.ค. 2566 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการปลูกไผ่เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี
24 ก.พ. 2566 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศกำหนดสมัยประชุม2566
27 ก.ย. 2565 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
07 ก.ย. 2565 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
27 ก.ค. 2565 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565
27 ก.ค. 2565 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศใช้แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
15 มิ.ย. 2565 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
15 มิ.ย. 2565 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2565
14 มี.ค. 2565 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ2564
22 ก.พ. 2565 อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศ อบต.โนนทองอินทร์ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี