Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป/สภาพเศรษฐกิจ/สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี/รายงานตามแผนป้องกันการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/ประกาศต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
เอกสารเกี่ยวกับการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
E-Service
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.โนนทองอินทร์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.โนนทองอินทร์ สมัยสามัญสมัยแรก 2565 (04 ม.ค. 2565)  
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.โนนทองอินทร์ ประจำปีพ.ศ.2565 (04 ม.ค. 2565)  
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์และนายกองค์การบริห... (28 ธ.ค. 2564)  
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ (ส.ถ.1/1) (06 ต.ค. 2564)
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ (ผ.ถ.1/1) (06 ต.ค. 2564)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (28 ก.ย. 2564)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (10 ก.ย. 2564)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 แก้ไ... (30 ส.ค. 2564)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1 (30 ส.ค. 2564)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (31 พ.ค. 2564)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (16 เม.ย. 2564)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (09 เม.ย. 2564)
ประกาศรายงานการประชุมสภา สัมัยสามัญสมัยที่ 4-2563 (07 มี.ค. 2564)
มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (02 มี.ค. 2564)
ประกาศฯ มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต (04 ก.พ. 2564)
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (03 ก.พ. 2564)
รายงานผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (29 ม.ค. 2564)
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานในส่วนราชการ (18 ม.ค. 2564)
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (11 ม.ค. 2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) (04 ม.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กองทุนสวัสดิการขยะรีไซเคิ... (08 พ.ย. 2564)  

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกี... (30 ก.ย. 2564)  

โครงการธรรมะชำระใจ ประจำป... (31 ส.ค. 2564)  

การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ... (31 ส.ค. 2564)

การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ... (29 ส.ค. 2564)

การประกวดป่าชุมชนบ้านโนนท... (20 ส.ค. 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนท... (02 ส.ค. 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนท... (28 ก.ค. 2564)

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภ... (20 ก.ค. 2564)

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด... (25 มิ.ย. 2564)

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม ... (03 พ.ค. 2564)

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร... (01 เม.ย. 2564)

โครงการถนนสวย เมืองสะอาด ... (19 มี.ค. 2564)

โครงการประชาคมการจัดทำแผน... (18 มี.ค. 2564)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมของอ... (27 ธ.ค. 2563)

โครงการ รณรงค์ ลดเหล้า เพ... (29 ก.ย. 2563)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติก... (14 ก.ย. 2563)

โครงการธรรมะ ชำระใจ ประจำ... (24 ก.ค. 2563)

โครงการอบต.สัญจร (เวทีประ... (23 มิ.ย. 2563)

อบต.โนนทองอินทร์ จัดกิจกร... (21 พ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.๐๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังแข้ หมู่ ๕ - บ้า... (15 ต.ค. 2564)  
แบบ บก.01 คสล.ม.4 (24 ส.ค. 2564)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 6 เดือนแรก (ตุลาคม2563-มีนาคม25... (06 เม.ย. 2564)  
ประกาศงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล ม.5-บ้านคำตะกล้า อ.ไชยวาน (24 ก.พ. 2564)
ประกาศงานก่อสร้างถนน คสล ม.7 - ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ (22 ก.พ. 2564)
ประกาศงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล ม.1-ป่าช้าบ้านเหล่าสวนกล้วย (22 ก.พ. 2564)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (11 พ.ย. 2563)
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง แบบ บก.01 (18 ก.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมและต่อเติมอาคารหอประชุม อบบ.โนนทองอินทร... (18 ก.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่1 บ้านยาง-ไปวัดป่าโนนทองอินทร์ (28 เม.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านหัวหนอง หมู่ ๘ ครั้งที่ ๒ (27 เม.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น (27 เม.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ ๔ ครั้งที่ ๒ (27 เม.ย. 2563)
ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 4 (10 เม.ย. 2563)
ประกวดราคา ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่4 ตัวที่ 2 (09 เม.ย. 2563)
ประกวดราคา ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 (09 เม.ย. 2563)
ประกวดราคา ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 8 ตัวที่ 2 (09 เม.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 8 (09 เม.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563) (05 พ.ย. 2562)
ประกวดราคาก่อสร้างภนน คสล.หมู่ ๓ (26 มี.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิ... (22 ก.ย. 2564)  
ผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้... (21 ก.ย. 2564)  
ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้... (15 ก.ย. 2564)  
ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู... (25 ส.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ เรื่อง ผลคะแนนสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล... (25 ก.พ. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจ... (28 ม.ค. 2557)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Facebook อบต.โนนทองอินทร์


ผลิตภัณฑ์OTOP
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageResponsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表