Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป/สภาพเศรษฐกิจ/สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี/รายงานตามแผนป้องกันการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/ประกาศต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
เอกสารเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ประชาสัมพันธ์
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
E-Service
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.โนนทองอินทร์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
 
 
  • วิสัยทัศน์
“หมู่บ้านน่าอยู่ มีความรู้ทันสมัย สุขอนามัยเหมาะสม การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจชุมชนดี”
  • พันธกิจ
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนา อบต.อันเป็นสภาพที่ถึงประสงค์ที่จะให้เกิดขึ้น ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้และเป็นที่ยอมรับของประชาคม โดยแยกเป็นกลุ่มที่จะพัฒนา ๗ ด้าน คือ
๑. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ
๒. แผนงานพัฒนาคนและสังคม
๓. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๔. แผนงานพัฒนาแหล่งน้า
๕. แผนงานพัฒนาการเมืองการบิหาร
๖. แผนงานพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๗. แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. การพัฒนาด้านการคมนาคมและผังเมือง
๒. การพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ
๓. การพัฒนาดานบุคลากร ความเข้มแข็งของชุมชน และการบริการประชาชน
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ
๕. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี