Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป/สภาพเศรษฐกิจ/สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี/รายงานตามแผนป้องกันการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/ประกาศต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
เอกสารเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
E-Service
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.โนนทองอินทร์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
หัวข้อ โดย โพสต์ล่าสุด
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง นางเสาร์วะนี บริสุทธิ์ 05 เม.ย. 2566
(14:54:52)
ขอความอนุเคราะห์รถกู้ชีพ นายถาวร ศรีจันทร์ 21 มี.ค. 2566
(10:38:51)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง นายภาสกร เครือเนตร 12 ต.ค. 2565
(13:46:52)
ขอความอนุเคราะห์ขยายไหล่ทาง นายกิตติวัฒน์ พรมบุตร 12 ต.ค. 2565
(13:42:49)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนลูกรัง นายสมัย ถนอมแสนดี 12 ต.ค. 2565
(13:30:29)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง นางเสาร์วะนี บริสุทธิ์ 12 ต.ค. 2565
(13:19:59)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนลูกรัง นายบุญมี ธรรมเจริญ 12 ต.ค. 2565
(13:16:29)
เรื่องน้ำประปามีไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค นายบุญมี ธรรมเจริญ 12 ต.ค. 2565
(13:13:31)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง นางเสาร์วะนี บริสุทธิ์ 12 ต.ค. 2565
(13:01:56)
ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้ นายบุญมี ธรรมเจริญ 12 ต.ค. 2565
(12:57:38)
ขอความอนุเคราะห์ขอใช้รถน้ำ/ต่อท่อน้ำประปา นายบุญมี ธรรมเจริญ 12 ต.ค. 2565
(11:34:45)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง นายธีระศักดิ์ อันทะเกตุ 12 ต.ค. 2565
(11:25:41)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง นายทองมี เพียแก้ว 12 ต.ค. 2565
(11:22:02)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ นายบุญมี ธรรมเจริญ 12 ต.ค. 2565
(11:15:14)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนคสล. นายทองมี เพียแก้ว 12 ต.ค. 2565
(11:11:02)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนลูกรัง นายทองมี เพียแก้ว 12 ต.ค. 2565
(11:05:42)
ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างถนน คสล. นายสมัย ถนอมแสนดี 12 ต.ค. 2565
(11:00:07)
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง นายสมัย ถนอมแสนดี 12 ต.ค. 2565
(10:54:40)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมปรับปรุงถนน นายสมัย ถนอมแสนดี 12 ต.ค. 2565
(10:47:33)
ขอความอนุเคราะห์ขยายไฟฟ้าส่องสว่าง นายบุญมี ธรรมเจริญ 12 ต.ค. 2565
(10:41:47)
ขอความอนุเคราะห์ขยายถนน นายไสว อาจหาญ 11 ต.ค. 2565
(15:12:57)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมระบบประปา นายสมัย ถนอมแสนดี 11 ต.ค. 2565
(14:58:03)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนลูกรัง นายกิตติวัฒน์ พรมบุตร 11 ต.ค. 2565
(14:51:34)
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหอถังประปาหมู่บ้าน นางสาวพิมพ์จันทร์ สรวงศิริ 11 ต.ค. 2565
(14:44:09)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ นายประคอง พันธะนา 11 ต.ค. 2565
(11:56:50)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ นางสาวสุรีรัตน์ ละอองศรี 11 ต.ค. 2565
(11:53:50)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ นายสมคิด อินทะสร้อย 11 ต.ค. 2565
(11:51:42)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ นางจันดี สีสุขา 11 ต.ค. 2565
(11:49:57)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ นางปาน ละอองศรี 11 ต.ค. 2565
(11:43:33)
ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้ นางสาวจิตติ จันทร์สุข 11 ต.ค. 2565
(11:37:09)
ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้ นางวารี จันทรเสนา 11 ต.ค. 2565
(11:29:12)
ขอความช่วยเหลือตัดต้นไม้หน้าบ้าน ศักดิ์ชัย 24 ก.พ. 2565
(14:26:06)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไสว 23 ก.พ. 2565
(11:53:24)
วัคซีนสุนัข จิ๋ง 30 เม.ย. 2564
(14:06:03)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้า นางบุญสง 27 เม.ย. 2564
(15:47:20)
ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ข้างทาง อิง 27 เม.ย. 2564
(15:20:30)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี