Responsive image
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามจุดต่างๆ ที่มีความเสี่ยงตามทางแยกและจุดอับ เพื่อลดอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน
โพสต์โดย นายสมัย ถนอมแสนดี เมื่อ 12 ต.ค. 2565 (10:54:40)
แสดงความคิดเห็น

480170องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี